Algemene voorwaarden

Vragen? Bel ons: +31 (0)74 – 250 55 07
Algemene voorwaarden van:
M. Welkamp h.o.d.n. HFT horren BV
Topaasstraat 23
7554 TJ Hengelo
Inschrijfnummer K.v.K.: 71760571

Artikel 1 Toepasselijkheid, definities

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van opdracht tot het vervaardigen en leveren van zaken en het verrichten van bijbehorende werkzaamheden van M. Welkamp h.o.d.n. HFT Horren B.V. gevestigd te Hengelo (OV), hierna te noemen “HFT”.
2. De opdrachtgever/koper wordt verder aangeduid als “de wederpartij”.
3. Diverse bepalingen in deze algemene voorwaarden zien op een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
4. Onder ‘’aanbod’’ wordt verstaan: ieder aanbod van HFT, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte.
5. Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, e-mail, fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
6. Onder “documenten” wordt verstaan: door HFT en/of de wederpartij te vervaardigen of te verstrekken berekeningen/maatvoeringen, tekeningen en overige documenten. Dit kunnen zowel fysieke als digitale documenten betreffen.
7. Onder “informatie” wordt verstaan: zowel voornoemde documenten als overige (mondelinge) gegevens HFT en/of de wederpartij (moet) verstrekken.
8. Onder “zaken” wordt verstaan: door HFT in opdracht en op maat te vervaardigen inzet horren, plissé hordeuren, al dan niet bijbehorende decoratie e.d.
9. Onder “werkzaamheden” wordt verstaan: tussen partijen overeengekomen montage- of plaatsingswerkzaamheden.
10. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
11. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
12. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen, vervolg- of deelopdrachten

 

Artikel 2 Aanbod

1. Tenzij in/bij een aanbod een geldigheidstermijn wordt vermeld, betreft dit een vrijblijvend aanbod. HFT mag dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen.
2. Een samengesteld aanbod verplicht HFT niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie/zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
3. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mag HFT de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aanpassen.
4. Het aanbod, de prijzen en/of de tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of vervolgopdrachten.
5. Getoonde en/of verstrekte monsters, stalen en modellen evenals opgaven van kleuren, (mogelijke) afmetingen, gewichten, materialen en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van HFT zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
6. De verstrekte monsters, stalen en modellen blijven eigendom van HFT en worden op diens eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan HFT geretourneerd.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomsten

1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van HFT heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer deze acceptatie echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat HFT schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
2. HFT is pas gebonden aan:
a. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
b. mondelinge afspraken;
c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;
na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra HFT – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.
Artikel 4 Vergoeding, prijzen, tarieven
1. Tenzij partijen een uurtarief overeenkomen, verricht HFT de overeengekomen levering/ werkzaamheden tegen een vaste prijs/vergoeding.
2. HFT mag deze vaste prijs/vergoeding verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat de overeengekomen/verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat, deze inschattingsfout niet te wijten is aan HFT en in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd de levering of werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen prijs/vergoeding.
3. Indien partijen een uurtarief overeenkomen, berekent HFT de vergoeding op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van dit uurtarief. Bij geschillen over het aantal bestede/de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van HFT bindend, behoudens tegenbewijs van de wederpartij.
4. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.
5. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij plaatsvinden buiten de normale werkdagen, mag HFT een toeslag berekenen over het uurtarief/de vergoeding.
6. De in een aanbod, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
7. a. Indien zich tussen het sluiten en de uitvoering van de overeenkomst voor HFT (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen door wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen, onderdelen e.d., mag HFT de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig verhogen en aan de wederpartij in rekening brengen.
b. Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mag de consument de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden. Tenzij de consument binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aangeeft gebruik te willen maken van zijn ontbindingsrecht, mag HFT er vanuit gaan dat de consument met deze wijziging heeft ingestemd.

Artikel 5 Inschakeling derden

Als HFT dit nodig acht, mag hij leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.

Artikel 6 Verplichtingen van de wederpartij
1. De wederpartij zorgt ervoor dat:

a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie – zoals de voor de levering benodigde afmetingen/maten – tijdig en op de door HFT gewenste wijze aan hem ter beschikking stelt. Tenzij partijen anders overeenkomen, neemt de wederpartij zelf voornoemde maten/afmetingen op;
b. HFT – bij te verrichten werkzaamheden – op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie en de ramen/deuren waarin of waaraan de zaken geplaatst/gemonteerd moeten worden toegankelijk zijn voor HFT;
c. eventuele door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden en leveringen op een zodanige wijze verrichten, dat HFT hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst;
d. de werklocatie in een zodanige staat is dat HFT ongehinderd de werkzaamheden kan verrichten en voortzetten;
e. HFT op de werklocatie kosteloos kan beschikken over de door de hem gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit (krachtstroom), gas en water. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval zijn voor rekening van de wederpartij;
f. op de werklocatie een ruimte beschikbaar is waar gereedschappen e.d. van HFT opgeslagen of opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging of diefstal kan plaatsvinden, indien de werkzaamheden meerdere dagen in beslag nemen;
g. op de werklocatie kosteloos de door HFT en/of diens onderaannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn.
2. De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart HFT voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
3. HFT behandelt de door de wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk en verstrekt deze alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
4. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies, diefstal en overige schade aan de gereedschappen e.d. die HFT tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij gebruikt of heeft opgeslagen. Daaronder valt tevens schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen e.d. op de werklocatie.
5. Indien de wederpartij niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen voldoet, mag HFT de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
6. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en HFT niet direct nakoming verlangt, tast dit het recht van HFT niet aan om later alsnog nakoming te verlangen.
Artikel 7 Levering, (op)leveringstermijnen
1. Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Indien HFT zijn verplichtingen niet (tijdig) nakomt, moet de wederpartij hem schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog na te komen.
2. HFT mag de overeenkomst in gedeelten uitvoeren en iedere deellevering of -prestatie afzonderlijk factureren.
3. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment dat deze het pand, het magazijn of de winkel van HFT verlaten of HFT aan hem heeft meegedeeld dat de zaken kunnen worden afgehaald.
4. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door HFT te bepalen wijze. HFT is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die verband houdt met de verzending of het transport.
5. Tenzij partijen een andere termijn overeenkomen, geldt voor levering aan de consument een termijn van maximaal 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Daarbij gaat het risico op de consument over op het moment waarop de zaken feitelijk aan hem/een door hem aangewezen derde (niet-zijnde de vervoerder) ter beschikking staan. Indien de consument zelf de vervoerder aanwijst (niet-zijnde een door HFT voorgestelde vervoerder), gaat het risico op hem over bij ontvangst van de zaken door deze vervoerder. Verzending of transport is voor rekening van de consument.
6. Indien HFT de bestelde zaken zelf bij de wederpartij bezorgt, gaat het risico voor de zaken op de wederpartij over op het moment dat deze zaken op de (werk)locatie van de wederpartij aankomen en feitelijk tot zijn beschikking staan.
7. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de overeengekomen prestatie of zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of de zaken niet worden afgehaald, mag HFT deze zaken/de materialen of onderdelen die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij opslaan. De wederpartij stelt HFT dan binnen een door HFT gestelde redelijke termijn in staat de prestatie of de zaken alsnog te leveren of haalt deze zaken alsnog af.
8. Indien de wederpartij na voornoemde redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. HFT mag de overeenkomst dan met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden en de zaken en/of materialen/onderdelen aan derden verkopen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, kosten en rente. Dit tast de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, schade en winstderving van HFT en/of het recht van HFT alsnog nakoming te vorderen niet aan.

Artikel 8 Voortgang, uitvoering overeenkomst

1. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van het werk of de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:
a. HFT niet tijdig alle noodzakelijke informatie van de wederpartij heeft ontvangen;
b. HFT niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen;
heeft HFT recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.
2. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, mag HFT de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de wederpartij.
3. HFT spant zich in de overeengekomen leveringen en werkzaamheden binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de opdracht op verzoek van de wederpartij wordt bespoedigd, mag HFT de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening brengen bij de wederpartij.
4. HFT wijst de wederpartij op onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. in de door of namens de wederpartij:
a. verstrekte documenten;
b. voorgeschreven constructies, werkwijzen e.d.;
c. gegeven aanwijzingen;
d. ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen, onderdelen e.d.;
voor zover deze onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. relevant zijn voor de prestatie van HFT en hij hiermee bekend is of kan zijn.
5. HFT wordt geacht bekend te zijn met de relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij.
6. HFT informeert de wederpartij over de gevolgen voor de overeengekomen prijzen, tarieven en termijnen:
b. bij door de wederpartij gewenste wijzigingen in de gegeven opdracht;
c. indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat deze als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd. In dit geval overlegt HFT eerst met de wederpartij over de gewijzigde uitvoering. Indien uitvoering onmogelijk is geworden, heeft HFT in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden en leveringen en gemaakte kosten.

Artikel 9 Meer- en minderwerk

1. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit de opdracht voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in het aanbod of de opdracht.
2. Meer- en minderwerk wordt schriftelijk tussen HFT en de wederpartij overeengekomen. HFT is pas gebonden aan mondelinge afspraken na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra hij – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
3. Verrekening van meer- en minderwerk vindt in ieder geval plaats bij:
a. wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
b. onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden/aantallen.
4. Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt bij de eindafrekening plaats, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 10 Oplevering, goedkeuring en onderhoudstermijn

1. Dit artikel is van toepassing indien HFT de geleverde zaken bij de wederpartij plaatst/monteert.
2. Op het moment dat de overeengekomen werkzaamheden afgerond zijn informeert HFT de wederpartij hierover.
3. De werkzaamheden en de daarbij geleverde zaken zijn conform de overeenkomst opgeleverd, op het moment dat de wederpartij het resultaat van de werkzaamheden/de werking van de zaken heeft gecontroleerd en de opleverstaat/werkbon voor goedkeuring heeft getekend.
4. De werkzaamheden en zaken worden geacht te zijn goedgekeurd indien:
a. de wederpartij een verstrekte opleverstaat of werkbon niet binnen 2 weken getekend aan HFT retourneert en hij binnen deze termijn ook niet heeft gereclameerd;
b. HFT geen opleverstaat of werkbon heeft verstrekt en de wederpartij niet binnen 2 weken na afronding van de werkzaamheden heeft gereclameerd;
c. de zaken al voor het verstrijken van voornoemde termijn door de wederpartij in gebruik zijn genomen.
5. Nog niet verrichte/niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden, die van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van de zaken, zijn geen reden tot onthouding van een goedkeuring door de wederpartij.
6. Kleine gebreken die op eenvoudige wijze in een tussen partijen overeengekomen onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zijn geen reden tot onthouding van een goedkeuring, mits deze gebreken niet aan een ingebruikneming in de weg staan. Bij gebreke van een overeengekomen termijn, geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen na oplevering. HFT herstelt de geconstateerde kleine gebreken binnen deze onderhoudstermijn.
7. Indien de wederpartij na de oplevering of onderhoudstermijn nog gebreken, onvolkomenheden e.d. constateert, gelden hiervoor de bepalingen van het klachtartikel.

Artikel 11 Klachten

1. De wederpartij controleert de geleverde zaken direct na ontvangst en vermeldt eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen, kleuren, materialen e.d. op de vrachtbrief of begeleidende bon of meldt deze – bij gebreke daarvan – binnen 2 werkdagen schriftelijk aan HFT. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
2. Overige klachten over de geleverde zaken meldt de wederpartij direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan HFT. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij.
3. Klachten over verrichte werkzaamheden meldt de wederpartij direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen een door HFT gestelde (garantie)termijn na oplevering – schriftelijk aan HFT. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen (garantie)termijn is overeengekomen, geldt een (garantie)termijn van 3 maanden. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
4. Bij gebreke van een tijdige klacht, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.
5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
7. De wederpartij stelt HFT in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante informatie. Indien voor het onderzoek retourzending noodzakelijk is of HFT de klacht ter plaatse moet onderzoeken, geschiedt dit voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.
8. Retourzending vindt plaats op een door HFT te bepalen wijze en – indien mogelijk – in de originele verpakking.
9. Geen klachten zijn mogelijk over:
a. onvolkomenheden in/eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen – zoals hout – of over onvolkomenheden die zijn veroorzaakt doordat de werkzaamheden worden verricht met gebruikmaking van deze materialen, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van de materialen;
b. verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen;
c. zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

Artikel 12 Garanties

1. HFT voert de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen uit, maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk werd overeengekomen.
2. Tenzij partijen een andere termijn overeenkomen, geldt een garantietermijn van 1 jaar na levering op de geleverde zaken. HFT staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van de zaken.
3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen en onderdelen baseert HFT zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze materialen en onderdelen verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, geldt die garantie op gelijke wijze tussen partijen. HFT informeert de wederpartij hierover.
4. Indien het doel waarvoor of wijze waarop de wederpartij de zaken wil gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel, garandeert HFT alleen dat de zaken hiervoor geschikt, indien hij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
5. HFT geeft geen garantie op (het in de horren verwerkte) gaas. Dit betekent dat de wederpartij eventuele klachten over het gaas tot uiterlijk 2 weken na levering schriftelijk kenbaar kan maken aan HFT. Bij gebreke van een tijdige melding, hoeft HFT de klacht niet meer in behandeling te nemen.
6. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken en/of werkzaamheden overeengekomen prijs/vergoeding nog niet heeft voldaan.
7. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
8. Bij een terecht beroep op de garantie zorgt HFT – naar zijn keuze – voor kosteloos herstel/vervanging van de zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.
9. De consument mag altijd kiezen voor kosteloos herstel/vervanging van de zaken of het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van HFT. In dit laatste geval mag de consument de overeenkomst bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding verlangen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

1. Buiten de expliciet overeengekomen of door HFT gegeven garanties, gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt HFT geen enkele aansprakelijkheid.
2. HFT is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van HFT voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De wederpartij neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade.
4. Indien HFT aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door HFT gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken en/of de verrichte werkzaamheden.
5. Uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden schade, moet de wederpartij HFT hiervoor aanspreken.
6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
7. Indien HFT zijn werkzaamheden of leveringen moet verrichten aan de hand van door/namens de wederpartij verstrekte documenten, is HFT niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze documenten.
8. HFT is nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van door/namens de wederpartij uitgevoerde werkzaamheden of leveringen.
9. HFT is niet aansprakelijk – en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie – indien de schade is ontstaan door:
a. ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met het doel van het geleverde of in strijd met de door/namens HFT verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;
b. ondeskundig(e) bewaring (opslag), plaatsing/montage of onderhoud van de zaken door/namens de wederpartij;
c. fouten, onvolledigheden e.d. in de door of namens de wederpartij aan HFT verstrekte of voorgeschreven informatie;
d. aanwijzingen of instructies van/namens de wederpartij;
e. of als gevolg van een keuze van de wederpartij die afwijkt van wat HFT adviseerde en/of gebruikelijk is;
f. of doordat door/namens de wederpartij (reparatie)werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van HFT.
10. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart HFT uitdrukkelijk voor eventuele aanspraken van derden.
11. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van HFT of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal HFT de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.

Artikel 14 Betaling

1. HFT mag altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling vragen. De gevraagde vooruitbetaling bedraagt voor consumenten maximaal 50% van de overeengekomen prijs.
2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien niet binnen deze betaaltermijn bezwaar is gemaakt.
3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan HFT een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
4. In voornoemde situatie geldt voor de consument een vertragingsrente ter grootte van 6% op jaarbasis, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.
5. Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag HFT bovendien aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
6. HFT geeft aan de consument bij genoemde aanmaning minimaal een termijn van 15 dagen om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan bedragen de buitengerechtelijke incassokosten voor de consument:
a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.
Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.
7. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag HFT de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
8. Bij uitblijven van volledige betaling, mag HFT de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft HFT eveneens indien hij al voordat de wederpartij/de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij/consument te twijfelen.
9. Ontvangen betalingen brengt HFT eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
10. De wederpartij mag de vorderingen van HFT niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op HFT heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
11. Het vorige lid geldt niet voor de consument.

Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle krachtens de overeenkomst geleverde/te leveren zaken blijven eigendom van HFT totdat de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
2. Deze betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens een toerekenbare tekortkoming van de wederpartij, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
3. Zolang op de zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze niet op enige wijze verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen.
4. De wederpartij informeert HFT direct schriftelijk indien derden stellen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken.
5. Zolang de wederpartij de zaken onder zich heeft, bewaart hij deze zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van HFT.
6. De wederpartij zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd. Hij geeft HFT diens eerste verzoek inzage in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
7. Indien de wederpartij handelt in strijd met dit artikel of HFT een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, mogen HFT en zijn werknemers het terrein van de wederpartij betreden en de zaken terugnemen. Dit tast het recht van HFT op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden niet aan.

Artikel 16 Intellectuele eigendomsrechten

1. HFT is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door hem in het kader van de overeenkomst geleverde of vervaardigde zaken, documenten e.d. De uitoefening van deze rechten is uitdrukkelijk en uitsluitend aan HFT voorbehouden.
2. Dit betekent onder meer, dat de wederpartij de door HFT geleverde of vervaardigde:
a. documenten niet mag gebruiken buiten de context van de overeenkomst, hij deze niet mag vermenigvuldigen en niet aan derden mag verstrekken noch deze derden hierin inzage mag verlenen;
b. zaken of onderdelen hiervan niet mag namaken, wijzigen, reproduceren e.d.;
zonder voorafgaande toestemming van HFT.
3. De wederpartij staat er voor in dat de door hem aan HFT verstrekte documenten en bestanden geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden. Hij is aansprakelijk voor eventuele schade die HFT voor dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart hem voor aanspraken van deze derden.

Artikel 17 Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1. HFT mag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) zijn vermogen verliest.
2. De wederpartij informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 18 Overmacht

1. Bij overmacht van de wederpartij of HFT, mag laatstgenoemde de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht van HFT wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van HFT, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan zijn zijde.
3. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij HFT: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van HFT of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen, gebrek aan materialen/onderdelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen.
4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de wederpartij zijn verplichtingen jegens HFT tot aan dat moment nakomen.

Artikel 19 Annulering, opschorting

1. Indien de wederpartij een gegeven opdracht voorafgaand aan of tijdens de uitvoering wil annuleren, mag HFT van de wederpartij een gefixeerde schadevergoeding vragen voor alle gemaakte kosten en de door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Naar keuze van HFT en afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden en/of leveringen bedraagt deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs.
2. Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of verzet, mag HFT de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het overeengekomen/gebruikelijke uurtarief bij hem in rekening brengen.
3. De wederpartij vrijwaart HFT voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.
4. HFT mag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door de wederpartij betaalde bedragen en eventuele tegenvorderingen van de wederpartij.
5. Bij opschorting van de uitvoering van de opdracht op verzoek van de wederpartij, is de vergoeding voor alle verrichte leveringen/werkzaamheden per direct opeisbaar en mag HFT deze bij de wederpartij in rekening brengen. Dit geldt ook voor al gemaakte kosten, kosten voortvloeiend uit de opschorting en/of uren die op het moment van opschorting al door HFT zijn gereserveerd voor de opschortingsperiode.
6. Kosten die voor HFT voortvloeien uit het hervatten van de uitvoering, zijn voor rekening van de wederpartij. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet kan worden hervat, mag HFT de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden.

Artikel 20 Toepasselijk recht, bevoegde rechter

1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van HFT, maar HFT behoudt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de wederpartij.
4. Ongeacht de keuze van HFT, behoudt de consument altijd het recht het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter. De consument moet deze keuze binnen een maand na ontvangst van de dagvaarding kenbaar maken aan HFT.
5. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, mag HFT er voor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

 

Datum: 1 juni 2018

 

Kijk ook eens naar onze overige producten

Plisséhordeuren

Onze plisséhordeuren zijn geschikt voor deuren, tuindeuren en schuifpuien, aan binnen- en buitenzijde.

Raamhorren

Onze raamhorren worden in eigen productie gemaakt. Voor kunststof, houten en aluminium kozijnen.

Raamdecoratie in frame

Onze raamdecoratie in frame wordt compleet geplaatst in een aluminium frame, dat door middel van magneet(plak)strips op de glaslatten wordt geplaatst. Ideaal voor draaikiepramen.

Contact